W związku z obowiązkowym kursem doskonalącym dla kwalifikowanych pracowników ochrony zapraszamy do naszego ośrodka. Zapewniamy elastyczność godzinową, a w wyjątkowych sytuacjach szkolenie na obiektach firmy ochrony. 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Na podstawie art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

§ 2. [Forma kursu doskonalącego]

Kurs doskonalący, o którym mowa w § 1, prowadzi się w formie wykładów lub zajęć praktycznych, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Czas trwania i tematyka kursu doskonalącego]

 1. Kurs doskonalący, o którym mowa w § 1, trwa 40 godzin.
 2. Szczegółową tematykę kursu doskonalącego, o którym mowa w § 1, oraz czas trwania i formę realizacji określa załącznik do rozporządzenia.§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 stycznia 2016 r. (poz. 103)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 1. ustawy o ochronie osób i mienia;
 2. ustawy o broni i amunicji;
 3. uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
 4. odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 5. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

  Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

 1. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
 2. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

  Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
 2. technik i postaw strzeleckich;
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

  Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 1. postawy i poruszania się w walce;
 2. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 3. padów i przewrotów w walce wręcz;
 4. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 5. chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
 6. uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 7. miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
 8. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 9. posługiwania się pałką służbową;
 10. technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 11. technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
 12. obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 13. obrony przed zagrożeniem bronią palną;
 14. podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

  Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

BIKART
Ośrodek Szkolenia


Dyrektor
Robert Rajczyk
Al. Słowackiego 39 pok. 32 (budynek BUDOPOLU)
31-159 Kraków

Tel: (12)222 50 77
Tel: 602 33 27 16
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.bikart.pl
Nr GG: 42950205

Zaloguj się

4.png7.png5.png3.png6.png3.png