USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.

o usługach detektywistycznych

Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.

 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywa-nia uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.
 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób lub instytucji, które na podstawie od-rębnych przepisów mogą podejmować działania posiadające charakter czynno-ści, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, jeżeli pochodzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych.


Art. 2.

 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwa-rzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, reali-zowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakre-sach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odręb-nych przepisów, a w szczególności:
  1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fi-zycznych;
  2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
   1. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiary-godności w tych stosunkach,
   2. bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towaro-wych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowią-cych tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
  3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych za-kładom ubezpieczeniowym;
  4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
  5. poszukiwanie mienia;
  6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, po-stępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbo-we albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.


Art. 3.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.1)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.


Art. 3a.

 1. Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług, przed rozpoczę-ciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwe-mu do spraw wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.
 2. O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


Art. 4.

 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.
 2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
 3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.


Art. 5.

Uchylono

Rozdział 2
Prawa i obowiązki detektywa


Art. 6.

Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną sta-rannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.


Art. 7.

Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpo-znawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepi-sów.


Art. 8.

 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przed-siębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.
 2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu pod-miotowi.
 3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarza-ne dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:
  1. przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej re-alizacji usługi, albo
  2. zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.
 4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.
 5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, któ-rą dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać:
  1. rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania;
  2. datę jej wykonania;
  3. podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecno-ści którego nastąpiło ich zniszczenie.


Art. 9.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fi-zycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.


Art. 10.

Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detekty-wa oraz nazwę organu, który wydał licencję.


Art. 11.

Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obo-wiązany:

  1. przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgod-nej z prawem lub nieetycznej;
  2. zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.


Art. 11a.

Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wy-dano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.


Art. 12.

 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz oko-liczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czyn-ności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określo-nych w Kodeksie postępowania karnego.


Art. 13.

Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o któ-rych mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:

  1. opis stanu faktycznego;
  2. datę rozpoczęcia czynności;
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
  4. datę zakończenia czynności.


Art. 14.

Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Rozdział 3
Zasady wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie usług detektywistycznych


Art. 15.

Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:

  1. posiada licencję:
   1. przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
   2. co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania dzia-łalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
  2. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsię-biorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.


Art. 16.

 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wnio-sek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku po-siadania licencji – numer licencji:
   1. przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przy-padku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
   2. członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników usta-nowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
  5. adres stałego miejsca wykonywania działalności.
 2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycz-nej są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.”.
 3. Oświadczenie powinno również zawierać:
  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskaza-niem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).


Art. 16a.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a, składa się w formie pisemnej lub elektro-nicznej.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
  2. dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
  3. wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
  4. informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach in-dywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
  5. informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.


Art. 16b.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych oraz wzór zgło-szenia zakończenia czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Art. 17.

 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 2. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.


Art. 18.

 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.
 2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
 3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne dokumenty.


Art. 19.

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

  1. data wniosku o wpis do rejestru;
  2. firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
  3. dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer li-cencji;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
  5. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębior-ców;
  6. adres stałego miejsca wykonywania działalności;
  7. data dokonania wpisu do rejestru;
  8. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.


Art. 20.

Uchylono


Art. 21.

Uchylono


Art. 22.

Uchylono


Art. 23.

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych jest obowiązany:
  1. (uchylony);
  2. zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
  3. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detek-tywów oraz zawieranych i realizowanych umów;
  4. przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli.
 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich re-alizacji, a także sprawozdanie kończące postępowanie w sprawie.


Art. 23a.

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych, będący osobą fizyczną, jest obowiązany zachować w tajemnicy źró-dło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
 2. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebędącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przed-siębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zlece-niodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwolnieni z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Ko-deksie postępowania karnego.


Art. 23b.

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykona-nych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności:
  1. datę zawarcia umowy;
  2. opis przedmiotu umowy;
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
  4. opis stanu faktycznego;
  5. datę zakończenia czynności w sprawie.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.
 3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detek-tywistycznych.


Art. 23c.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określo-nych w Kodeksie cywilnym.


Art. 24.

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-ści cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
 2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z mini-strem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpie-czenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.


Art. 25.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar-bowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.


Art. 25a.

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywi-stycznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą.
 2. Przedsiębiorca nie może powierzać przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, innemu podmiotowi, z wyjątkiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wy-łączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.


Art. 25b.

Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy za-warcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 oraz art. 11.


Art. 26.

Uchylono


Art. 27.

 1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.
 2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.


Art. 28.

W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozdział 4
Wymagania kwalifikacyjne detektywów


Art. 29.

 1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
  1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkow-skiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzyna-rodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia za-trudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej;
  2. ukończyła 21 lat;
  3. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
  8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miej-skiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporzą-dzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szcze-bla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamiesz-kania;
  9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
  10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykony-wania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświad-czenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-stwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w za-wodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.
 3. (uchylony).
 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające speł-nienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uwzględniając potrzebę za-pewnienia sprawności postępowania.
 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia detektywa, prawidłowego wykonywania usług detektywistycznych i wykonywa-nia obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.


Art. 30.

Uchylono


Art. 30a.

Uchylono


Art. 30b.

Uchylono


Art. 30c.

Uchylono


Art. 31.

Uchylono


Art. 32.

Uchylono


Art. 33.

Uchylono


Art. 33a.

Uchylono


Art. 33b.

Uchylono


Art. 33c.

Uchylono


Art. 34.

Uchylono


Art. 35.

 1. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji ad-ministracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.
 2. Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.
 3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę.
 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem wła-ściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wy-sokość opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególno-ści termin wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata powinna zapewniać pokrycie kosztów związanych z wy-daniem licencji.


Art. 36.

 1. Licencja zawiera:
  1. imię i nazwisko posiadacza;
  2. fotografię posiadacza;
  3. numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.
 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji oraz tryb jej wydawania, uwzględniając wymiary i elementy gra-ficzne wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie jej wydania.


Art. 37.

 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiega-jąca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.
 2. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:
  1. przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;
  2. wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności de-tektywa.


Art. 38.

 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczę-ciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocne-go orzeczenia w sprawie.
 2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczę-ciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawo-mocnego orzeczenia w sprawie.
 3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.


Art. 39.

Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań w spra-wach o przestępstwa skarbowe mają obowiązek powiadomić komendanta woje-wódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania detektywa o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.


Art. 39a.

 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na tery-torium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji, jest obowiąza-ny zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wydaniu licencji detektywa.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane określone w art. 40 ust. 2 pkt 1–3.
 3. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w art. 37 ust. 2 albo w art. 38 ust. 1 albo 2, jest obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.


Art. 40.

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów.
 2. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. numer licencji i datę jej wydania;
  4. datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.
 3. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wska-zaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.


Art. 41.

Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom le-karskim i psychologicznym.


Art. 41a.

W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:

  1. lekarskie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,
  2. lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych badań, o któ-rych mowa w art. 41
   • nie stosuje się przepisów art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.


Art. 42.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicz-nych, określi, w drodze rozporządzenia:
  1. zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;
  2. kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9;
  3. warunki i tryb:
   1. odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
   2. uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do prze-prowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
   3. kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psycholo-gicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
  4. sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
  5. maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.


Art. 43.

Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.

Rozdział 5
Przepisy karne


Art. 44.

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku za-wiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w spra-wach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.


Art. 45.

Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograni-czenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.


Art. 46.

 1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymagane-go wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach pro-wadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe


Art. 47-49.

Pominięto


Art. 50.

Uchylono


Art. 51.

Pominięto

BIKART
Ośrodek Szkolenia


Dyrektor
Robert Rajczyk
Al. Słowackiego 39 pok. 32 (budynek BUDOPOLU)
31-159 Kraków

Tel: (12)222 50 77
Tel: 602 33 27 16
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.bikart.pl
Nr GG: 42950205

Zaloguj się

4.png7.png5.png3.png5.png8.png